Geodezyjna obsługa inwestycji

Oferujemy wsparcie przy każdym etapie procesu inwestycji.

Prowadzimy obsługę geodezyjną inwestycji komunikacyjnych.

Oferujemy:

Przygotowanie inwestycji

I. Przygotowanie inwestycji

 • Podziały nieruchomości
 • Mapy do celów projektowych
 • Regulacje stanu prawnego nieruchomości

II. Prace realizacyjne i inwentaryzacyjne

 • Przygotowanie geodezyjnej osnowy realizacyjnej spełniającej kryteria dokładnościowe wymagane przez specyfikacje techniczne projektu
 • Inwentaryzacja wysokościowa terenu przed rozpoczęciem inwestycji
 • Inwentaryzacja prac rozbiórkowych
 • Inwentaryzacja drzew, krzewów przeznaczonych do wycinki
 • Inwentaryzacja terenu po zdjęciu humusu
 • Założenie reperów roboczych
 • Tyczenie obrysu wykopu, krawędzi robót ziemnych
 • Przygotowanie danych 3D i monitoring systemu sterowania maszyn budowlanych w inwestycjach drogowych
 • Tyczenie elementów projektu
 • Sprawdzenie usytuowania szalunków fundamentów przed betonowaniem i po betonowaniu
 • Tyczenie, sprawdzenie poziomów i pionowości szalunków ścian, słupów, stropów, szybów windowych oraz ich inwentaryzacja po betonowaniu
 • Tyczenie i inwentaryzacja tras sieci uzbrojenia podziemnego, naziemnego i nadziemnego
 • Pomiar stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń
 • Okresowe pomiary przemieszczeń obiektów budowlanych
 • Kontrola geometrii i pionowości kominów, masztów, wież, itp.
Przygotowanie inwestycji
Przygotowanie inwestycji

III. Dokumentacja do odbioru technicznego i ilościowego wykonanych prac

 • Dokumentowanie wykonanych prac w sposób przewidziany przez specyfikacje techniczne i zalecenia inspektora nadzoru
 • Przy inwestycjach liniowych bieżący monitoring ilości wykonanych robót ziemnych, wbudowanych warstw konstrukcyjnych oraz pozostałych asortymentów wymienionych w kosztorysie projektu wraz z comiesięcznym zestawieniem wyników celem sprzedaży.

Zakres, sposób oznaczeń wyznaczonych elementów projektu oraz forma opracowań dokumentacyjnych uzgadniane są z zamawiającym.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
(Dz. U. z dnia 13 marca 1995 r.)
Pobierz PDF