Polityka prywatności (RODO)

INFORMACJA O ZBIERANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest spółka GEOTRAS K. Baczyński – T. Gaca Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Sikorskiego 1, 62-400 Słupca, KRS: 0000166923, NIP: 6671662599, REGON: 311598057, zwanym dalej „administratorem”.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem danych zamieszczonych na stronie http://geotras.net/#kontakt

W jakim celu przetwarzane są podane przez Państwa dane osobowe ?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 • realizacji działań, na które wyrażono zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym zapisywanie danych plików cookies w ramach strony internetowej geotras.net
 • podjęcia działań, które są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym świadczenia i rozliczenia zamówionych usług, nawiązania kontaktu i prowadzenia korespondencji,
 • gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), w tym realizacji obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa przy wykonaniu czynności geodezyjnych, a także zbieranie i archiwizacja danych fiskalnych w wykonaniu obowiązków podatkowych,
 • w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a mianowicie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej geotras.net, prowadzenia korespondencji, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz przechowywania danych w celach statystycznych oraz archiwalnych.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne ?

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. W pewnych wypadkach mogą być Państwo zobligowani do podania określonych danych osobowych ze względu na właściwość danej usługi (identyfikacja danych osoby składającej zamówienie) albo sposób jej rozliczenia (np. gdy żąda się wystawienia faktury) albo ze względu na sposób funkcjonowania systemu informatycznego zapewniającego świadczenie usługi (np. wymagany adres email w ramach formularza kontaktowego). Nie podanie wymaganych danych może w takich wypadkach skutkować niemożnością, a w rezultacie odmową dokonania określonej czynności przez administratora. 

Kto jest odbiorcą zbieranych od Państwa danych osobowych ?

Odbiorcą danych osobowych podanych przez użytkownika są następujące podmioty:

 1. bank lub inna instytucja finansowa – w celu dokonania rozliczenia usługi odpłatnej,
 2. zewnętrzne biuro rachunkowe – w celu rozliczenia świadczonych usług i dopełnienia obowiązków fiskalnych,
 3. podmioty zaangażowane przez administratora w celu realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów agencja reklamowa, zewnętrzna obsługa prawna,
 4. organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – w związku z obowiązkiem zgłoszenia zakończenia prowadzonych prac geodezyjnych.

 

Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe ?

Podane przez Państwa dane osobowe mogą być przechowywane:

 1. w zakresie danych, na których przetwarzanie wyrażono zgodę – do chwili cofnięcia zgody,
 2. w zakresie danych niezbędnych w celu wykonania zawartej umowy – przez okres obowiązywania umowy,
 3. w wypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – do momentu ustania takiego obowiązku prawnego,
 4. w wypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora – do chwili ustania potrzeb biznesowych lub przedawnienia roszczeń,
 5. w pozostałych wypadkach – wyłącznie gdy na dalsze przetwarzanie danych zezwalają przepisy prawa.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych ?

Informuje się, że każda osoba, której dane dotyczą posiada następujące prawa:

Prawo dostępu do treści swoich danych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji wymienionych w art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania treści swoich danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania w wypadkach określonych w art. 18 RODO.

Prawo do przeniesienia danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi w wypadkach określonych w art. 20 RODO.

Prawo do wniesienia sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw w okolicznościach opisanych w art. 21 RODO.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osoba, której dane dotyczą może żądać cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy prawa.

Czy Państwa dane osobowe są profilowane ?

Informuje się, że Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informujemy, że w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.geotras.net  są chronione poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń o charakterze technicznym, w tym środków zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. W trakcie wizyty na ww. stronie są automatycznie przetwarzane dane związane z wizytą np. adres IP urządzenia, które jest wykorzystywane. Nie mniej, użytkownik strony pozostaje anonimowy tak długo, jak sobie tego życzą. Przetwarzanie danych osobowych może nastąpić dopiero w przypadku dobrowolnego podania danych na ww. stronie np. poprzez wypełnienie danych osobowych wymaganych w ramach formularza kontaktowego.

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp do strony oparte są na technologii plików „cookies” (tzw. „ciasteczka”). Wyłączenie obsługi „cookies” w przeglądarce nie uniemożliwia korzystania ze strony, ale może spowodować utrudnienia w korzystaniu z tejże strony.

Pliki „cookies” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator lub inni dostawca usługi wykorzystywanej w ramach strony.

Pliki „cookies” wykorzystywane są np. w celu:

 • dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb użytkowników,
 • zapamiętywania podanych danych,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy danej strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji na stronie.

Pliki cookies mogą mieć postać pliku tymczasowego, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) albo pliku przechowywanego w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Informuje się, że na stronie administratora wykorzystywane są pliki „cookies” podmiotów trzecich tj. Google LLC – pliki które umożliwiają prowadzenie statystyk odwiedzin na stronie oraz pliki wspomagające funkcjonowanie strony.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”, jak również większość popularnych przeglądarek internetowych umożliwia weryfikację obsługiwanych w danym czasie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym. Informacje o możliwości i sposobach weryfikacji oraz obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach i plikach pomocy dostarczonych wraz z wykorzystywaną przeglądarką internetową.

W razie wątpliwości wszelkie pytania prosimy kierować na adresy e-mail udostępnione na stronie http://geotras.net/#kontakt

Pobierz pełną treść informacji w formie pliku PDF.