Mapy numeryczne.

Mapy sytuacyjno-wysokościowe

Dla celów projektowania i budowy inwestycji przygotowujemy mapy „syt-wys” w postaci analogowej i cyfrowej. Treść mapy uwzględnia elementy wymagane przez projekt.

Mapy powstają w wyniku:

  • Wywiadów w instytucjach branżowych w zakresie danych dotyczących sieci podziemnych uzbrojenia terenu (energetyka, telekomunikacja, gaz, wod-kan, CO, TV i inne);
  • Porównania istniejącej mapy zasadniczej z terenem i sporządzenia notatnika zmian;
  • Terenowych pomiarów aktualizacyjnych (sytuacji, rzeźby terenu, uzbrojenia podziemnego i naziemnego, sondowania dna cieków, zwisu linii energetycznych, inwentaryzacji drzewostanu oraz innych elementów wynikających z potrzeb projektu.

Efektem wymienionych prac jest cyfrowa (numeryczna) mapa syt-wys, model terenu 3D, profile cieków oraz inne opracowania wymagane przez projekt.

Mapy zasadnicze

Dla terenów, dla których mapa zasadnicza nie jest urządzona, tworzymy nowe mapy; w przypadku istnienia map analogowych, modernizujemy je. Efektem końcowym jest obiektowa, wektorowa mapa zasadnicza.

W procesie modernizacji wykorzystywane są istniejące mapy syt-wys, rastry tychże, dane pomiarowe zawarte w operatach technicznych w PODGiK dotyczące pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, sieci podziemnych uzbrojenia terenu oraz katastralnych, a także dane z komputerowej bazy ewidencji gruntów i budynków.

Przygotowanie inwestycji
Przygotowanie inwestycji

Doświadczenie

Posiadamy doświadczenie w opracowaniu map dla projektów:

  • dróg i autostrad w Standardzie Gromadzenia Danych o Nieruchomościach GDDKiA;
  • linii kolejowych;
  • sieci przesyłowych energetycznych;
  • sieci telekomunikacyjnych, gazowych, wod-kan;
  • budownictwa kubaturowego;
  • i innych.